InHoReCa  in your country
SRBIJA
Turizam
30.07.2019.

SLOVO ZAKONA

PaušalnIim plaćanjem poreza kao i boravišne takse na putu suzbijanja sive ekonomije

Prioritetan zadatak Zakona o ugostiteljstvu koji je stupio na snagu 22.03. ove godine, jeste suzbijanje sive ekonomije i unapređenje poslovnog ambijenta za fizička lice pružaoce usluga smeštaja. Ispunjeni su njihovi višegodišnji zahtevi da paušalno plaćaju porez kao i boravišnu taksu. Mere u pogledu paušalnog plaćanja poreza predmet su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.

Izvor: MTTT

Paušalno plaćanje poreza

Poreski obveznik je fizičko lice koje ostvaruje prihode po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva.

Poresku osnovicu za kalendarsku godinu čini iznos 5% prosečne mesečne zarade (podatak je javan i svake godine ga objavljuje Republički zavod za statistiku i za 2018. godinu iznosi 68.629 dinara) po zaposlenom u Republici Srbiji u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen brojem individualnih ležaja (iz Rešenja o kategorizaciji) i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta. Na tako obračunat prihod (poresku osnovicu) po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu primenjuje se poreska stopa od 20%.

Koeficijent prema kategoriji turističkog mesta za utvrđivanje oporezivog prihoda iznosi za:
I kategoriju turističkog mesta – 5,00;
II kategoriju turističkog mesta – 4,25;
III kategoriju turističkog mesta – 3,50;
IV kategoriju turističkog mesta – 2,50.

Ako se objekti ne nalaze u granicama turističkog mesta, za utvrđivanje oporezivog prihoda koeficijent iznosi 2,00. Podaci o kategorisanim turističkim mestima objavljuju se na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Primenivši navedena elemente za utvrđivanje poreza, iznos poreza za period jul – decembar 2019. godine po jednom individualnom ležaju u zavisnosti od kategorije turističkog mesta iznosi:
I kategorije – 1.715,73 RSD
II kategorije – 1.458,37 RSD
III kategorije – 1.201,01 RSD
IV kategorije – 857,86 RSD
u nekategorisanom turističkom mestu – 686,29 RSD

Poreska obaveza za 2019. godinu utvrđuje se za period od šest meseci s obzirom na to da se odredbe Zakona o porezu na dohodak građana koje se odnose na prihode od ugostiteljskih usluga primenjuju od 1. jula ove godine.

Osnovna ideja je da od prihoda od jednog ili eventualno dva izdavanja ugostitelj plati godišnji iznos poreza (koji će se plaćati kvartalno), a da preostale dane u godini radi za sebe, u skladu sa zakonom.

Boravišna taksa

Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove kategorizacije ugostiteljskog objekta, dužan je da za svako fizičko lice utvrdi visinu godišnjeg iznosa boravišne takse u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o kategorizaciji. Utvrđenu visinu godišnjeg iznosa boravišne takse za tekuću godinu, fizičko lice plaća kvartalno, do petog u mesecu za prethodni kvartal, uplatom u korist budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ugostiteljski objekat nalazi.

Visina godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice utvrđuje se tako što se broj individualnih ležaja, množi sa iznosom boravišne takse po individualnom ležaju, odnosno kamp parceli u zavisnosti od teritorije na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, i to za:
1) I kategorija turističkog mesta – 3.300,00 dinara;
2) II kategorija turističkog mesta – 2.600,00 dinara;
3) III kategorija turističkog mesta – 2.000,00 dinara;
4) IV kategorija turističkog mesta – 1.300,00 dinara.

Ako se ugostiteljski objekat ne nalazi u granicama turističkog mesta, broj individualnih ležaja množi se sa iznosom od 1.000,00 dinara.

Fizičko lice koje u toku godine započne pružanje ugostiteljskih usluga dužno je da plaća iznos boravišne takse počev za naredni kvartal u odnosu na onaj u kome je počeo da pruža usluge.

U slučaju kada u toku godine dođe do promene elemenata za utvrđivanje visine godišnjeg iznosa boravišne takse, novi iznos fizičko lice plaća počev od narednog kvartala u odnosu na kvartal u kome je došlo do promene navedenih elemenata. U slučaju kada u toku godine prestane da pruža ugostiteljske usluge, fizičko lice je dužno da izvrši plaćanje boravišne takse zaključno za kvartal u kome je prestao da pruža usluge.

Takođe, u cilju olakšanja poslovanja fizičkim licima Zakon o ugostiteljstvu omogućava im da pružaju ugostiteljske usluge direktno bez posrednika. Do ovih izmena bili su uslovljeni da rade preko posrednika kao što su turističke organizacije, turističke agencije, privredni subjekti ili druga pravna lica. Naravno, ukoliko žele, mogu i dalje nastaviti tako da rade.

Osim toga, prema novom zakonu svako izdavanje smeštaja u periodu kraćem od 30 dana smatra se pružanjem ugostiteljske usluge, a 30 individualnih ležaja je maksimalan broj za izdavanje kada su u pitanju fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva.

-