InHoReCa  in your country
SRBIJA
Hoteli
18.12.2018.

SLOVO ZAKONA: DIGITALNA TRANSFORMACIJA TURIZMA U SRBIJI

Preduslov za unapređenje konkurentnosti i opstanak

Autor: Prof. dr Renata Pindžo
Pomoćnik ministra
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Digitalizacija je znatno uticala na način planiranja putovanja, istraživanja novih destinacija, promocije destinacija, ali i na sam doživljaj putovanja i iskustvo turista. Razvoj novih tehnologija i digitalizacija menjaju i nastaviće da menjaju lice turizma u godinama koje su pred nama. To je dovelo do kreiranja brojnih izazova na koje će zemlje, turističke destinacije, a posebno privredni subjekti u turizmu morati da odgovore ili će ih snažan talas digitalizacije zbrisati sa tržišta. Istovremeno, primena novih tehnologija kreiraće nove prilike koje treba iskoristiti.

Generacije turista rođenih posle 1980. (Y i Z), a posebno one koje stasavaju u narednih desetak godina, imaće radikalno drugačija očekivanja i zahteve u odnosu na današnje turiste. Ekonomija deljenja (sharing economy) i ekonomija iskustva (economy of experience) snažno utiču na kreiranje novih poslovnih modela u turizmu. Integracija mobilnih tehnologija u hotelske poslovne procese, mogućnost uvida u poslovanje i prilagođavanje novonastalim uslovima u realnom vremenu, kao i digitalna interakcija s gostima biće ključne za postizanje konkurentnosti i opstanka na sve zahtevnijem međunarodnom tržištu.

Reformom do modernizacije
Srbija je prepoznala značaj fenomena digitalizacije i svrstala ga u svoje razvojne prioritete kao ključne poluge svog budućeg ukupnog ekonomskog i društvenog razvoja nastojeći na taj način da modernizuje zemlju i društvo u celini. Na krilima ovog talasa, nalazi se i šansa za digitalizaciju srpskog turizma koju treba iskoristiti i koja u novim uslovima treba da doprinese da Srbija bude konkurentna, inovativna, ali i dovoljno zanimljiva, atraktivna i autentična turistička destinacija, spremna da dočeka nove generacije digitalizovanih turista.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija ima vrlo ambiciozne planove u vezi sa unapređenjem konkurentnosti Srbije kao turističke destinacije i primeni novih tehnologija u razvoju turizma. Sprovodimo reformu turizma čiji je cilj modernizacija i uvođenje digitalnih tehnologija radi unapređenja borbe protiv sive ekonomije i merenje stvarnog uticaja turizma na BDP i ekonomski rast srpske privrede. Radi se o uspostavljanju temelja za budući, moderan, ali sistemski razvoj turizma.

Istraživanja koja smo sproveli ukazala su da je jedan od najvećih problema sa kojm se suočava srpski turizam upravo suzbijanje sive ekonomije u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Istraživanja koja smo sproveli ukazala su da je jedan od najvećih problema sa kojim se suočava srpski turizam upravo suzbijanje sive ekonomije u oblasti turizma i ugostiteljstva. Dosadašnja saznanja upućuju da postojeći poreski tretman fizičkih lica pružalaca usluge smeštaja, kao i sistem obračuna i naplate boravišne takse od gostiju ove kategorije ugostitelja, nije adekvatan i efikasan. Zvanična procena stručne javnosti je da se minimum 30% ugostiteljske delatnosti koju obavljaju fizička lica realizuje u sivoj zoni. Međutim, neke informacije sa tržišta ukazuju i na viši procenat.

Na osnovu sprovedenih istraživanja, prikupljenih i analiziranih podataka, zaključeno je da fizička lica pružaoci usluga smeštaja zaista žele potpunu legalizaciju svog poslovanja, ali insistiraju na obezbeđivanju jednostavnih i jasnih pravila poslovanja, kao i na unapređivanju ukupnog regulatornog i poslovnog ambijenta. Kao efikasno rešenje, kojim bi se znatno olakšalo i unapredilo poslovanje, izdvojila se neophodnost izmene poreskog tretmana fizičkih lica pružalaca usluga smeštaja uvođenjem paušalnog načina plaćanja poreza gde su fizička lica direktni poreski obveznici. Nadalje, rešenje obuhvata i uspostavljanje sistema online prijavljivanja i odjavljivanja svih turista, online podnošenja zahteva za kategorizaciju objekata za smeštaj, kao i uvođenje novog sistema obračuna i naplate boravišne takse (paušalni sistem) za navedenu kategoriju ugostitelja.

Upravo ovi podaci korišćeni su kao osnova za kreiranje nove javne politike u oblasti turizma i ugostiteljstva kojom se reguliše poslovanje pružalaca usluga u ugostiteljskim objektima domaće radinosti (kuća, apartman, soba) i seoskom turističkom domaćinstvu. Takođe, novi Zakon o ugostiteljstvu prvi put predviđa uvođenje centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma (E-turista) kao jedinstvenog i centralizovanog elektronskog informacionog sistema, koji sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluge smeštaja i objektima za smeštaj, preko koga se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja turističkih delatnosti. Jedan od ciljeva uspostavljanja elektronskog sistema prijave i odjave turista je objedinjavanje svih podataka o pružaocima usluga smeštaja, skraćivanje i smanjivanje broja i troškova administrativnih procedura, ali i bolja kontrola naplate boravišne takse i izmirenja poreskih obaveza ugostitelja, smanjenje sive ekonomije i bespravnog rada (posebno fizičkih lica pružalaca usluga smeštaja). Dobijeni podaci o turistima omogućiće kreiranje fokusiranije marketinške politike, preciznije statističko praćenje domaćih i stranih turista kao i podizanje konkurentnosti turističke ponude Republike Srbije. Novi sistem će znatno uticati i na unapređenje bezbednosti, povezujući podatke o prijavi i odjavi turista sa podacima Uprave granične policije.

Elektronska prijava – jedino moguća
Pristup centralnom informacionom sistemu u oblasti ugostiteljstva i turizma će za sve ugostitelje, kao i za sve građane biti besplatan, jer je reč o besplatnom javnom servisu E uprave. Ministarstvo i jedinice lokalne samouprave biće u obavezi da pružaocima usluge smeštaja učine dostupnim pristup centralnom informacionom sistemu. Ugostitelj koji pruža uslugu smeštaja biće u obavezi da evidenciju korisnika usluga smeštaja vodi preko centralnog infomacionog sistema, na propisan način. Jedinice lokalne samouprave će voditi i evidencije objekata koje kategorišu, ali i objekata koji nemaju zakonsku obavezu da se kategorišu (poput hostela, vila, konačišta i sl.) i podatke o njima unositi u centralni informacioni sistem (E turista). Evidencijom vlasnici navedenih objekata dobijaće šifru za pristup centralnom informacionom sistemu E turista i kada sistem bude pušten u rad – jedino će biti moguća elektronska prijava svih turista.
Takođe, predloženim Zakonom o ugostiteljstvu uvode se znatne olakšice fizičkim licima, pružaocima usluga smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva. Naime, ukida se dosadašnja obaveza pružanja usluga preko posrednika. Jasno se definiše da će se svako izdavanje smeštaja na period kraći od 30 dana smatrati pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja. Naravno, ove izmene pratiće u paketu i sinhronizovane izmene i dopune zakona o porezu na dohodak građana Ministarstva finansija, kojim se predviđa uvođenje paušalnog plaćanja poreza na osnovu broja raspoloživih ležajeva (maksimalno do 30 individualnih ležajeva), određenog procenta prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez i kategorije turističkog mesta. Cilj je da se smanji siva ekonomija, a da što više ugostitelja ove kategorije radi nesmetano, u afirmativnom poslovnom okruženju, ali i u skladu sa zakonom. Cilj je odvajanje evidencije ostvarenog prometa, evidencije gostiju i plaćanja poreza po primerenoj i prihvatljivoj stopi. Naravno, osim navedenog, nove tehnologije su sve više zastupljene i kada je reč o kanalima marketinga naše nacionalne turističke organizacije koja je zadužena za promociju Srbije u svetu, ali i u poslovanju naših privrednih subjekata, posebno u hotelijerstvu.

Dobijeni podaci o turistima omogućiće kreiranje fokusiranije marketinške politike, preciznije statističko praćenje domaćih i stranih turista kao i podizanje konkurentnosti turističke ponude Republike Srbije.

Važno je istaći da, osim ekonomije deljenja, nove tehnologije uslovile su razvoj ekonomije iskustva, koja podstiče i vrednuje iskustva iznad materijalnih vrednosti. Deljenje turističkih iskustava online i offline sa porodicom, prijateljima i javno sa drugim korisnicima postalo je sastavni deo svakog putovanja. Nadalje, treba naglasiti da će dalji razvoj tehnologije i primena digitalizacije i u narednom periodu nastaviti da donose mnoge nove izazove na koje treba odgovoriti, ali i prilike za turizam koje treba iskoristiti. Zahvaljujući unapređenju tehnologije, sve je vidljivija podela aktera u turizmu: na one koji su uložili u internet i savremene tehnologije, a posebno mobilne kanale promocije i distribucije, i na one koji nisu, i kojima će biti teško preživeti talas digitalizacije. Turizam čekaju velike promene, ne samo u procesu donošenja odluka potrošača (kupaca), njihovom istraživanju i interakciji sa poznatim hotelskim brendovima, atrakcijama, već i u daljem razvoju tradicionalnih modela ponašanja prilikom kupovine usluga. Menadžeri odgovorni za ostvarivanje prihoda u ugostiteljstvu moraće iznova da razmatraju raspoložive poslovne modele kako bi održali i unapredili svoje poslovanje. Generacije turista koje će stasati u narednih desetak godina imaće radikalno drugačija očekivanja i zahteve u odnosu na današnje.

Poznato je da je Vlada Republike Srbije prepoznala turizam kao jedan od pokretača ukupnog ekonomskog razvoja pre svega zbog konstantnog rastućeg trenda dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista, sve značajnijih investicija koje su dovele do otvaranja novih radnih mesta, ali i rasta deviznog priliva od turizma. Međutim, ukoliko želimo da nastavimo da i dalje postižemo dobre rezultate, proces digitalizacije i dalje primene novih tehnologija i novih tehnoloških rešenja u srpskom turizma u narednom periodu biće ključan preduslov za unapređenje konkurentnosti i opstanka na sve zahtevnijem međunarodnom turističkom tržištu.

-